Etiske retningslinjer

ForsikringsMæglerGruppen Danmark står for seriøs, professionel og uvildig rådgivning i alle situationer og etik spiller en stor rolle i alle faser af vores rådgivning. Derfor følger vi, og overholder, Forsikringsmæglerforeningens etiske retningslinjer:

ETISKE RETNINGSLINJER for medlemmer af Forsikringsmæglerforeningen

I tilslutning til Lov nr. 524 af 7. juni 2006 og de under Lov om Forsikringsformidling udstedte bekendtgørelser skal følgende etiske regler gælde for medlemmerne af Forsikringsmæglerforeningen (i det følgende FMF):

Formålet med de vedtagne etiske regler er at sikre, at der ikke under nogen forhold kan sættes spørgsmålstegn ved en forsikringsmæglers uvildighed.

Forsikringsmægleren skal udvise en adfærd, der stemmer med god forsikringsmæglerskik. Forsikringsmægleren skal herunder udføre sit hverv grundigt, samvittighedsfuldt og i overensstemmelse med, hvad berettigede hensyn til kundens tarv tilsiger. Sager skal fremmes med fornøden hurtighed.

Personer, der er ansat i forsikringsmæglervirksomheder, men ikke har opnået Finanstilsynets godkendelse, må ikke udgive sig for at være forsikringsmæglere.

§ 1. Uvildighed
Under udøvelse af forsikringsmæglervirksomhed skal en forsikringsmægler altid bevare fuldstændig uafhængighed af forsikringsselskaber eller andre.

Forsikringsmægleren har alene til opgave at varetage kundens interesser og skal i enhver henseende tage udgangspunkt i at løse kundens problemer gennem objektiv rådgivning og vejledning og uden skelen til egne interesser.

For at der ikke skal opstå tvivl om forsikringsmæglerens uvildighed og dermed mistanke om interessekonflikt må forsikringsmægleren ikke modtage gaver, rejser eller lignende, hvis det kan have karakter af ekstrabetaling fra noget forsikringsselskab eller andre leverandører.

Forsikringsmægleren må heller ikke acceptere anden ekstra betaling, som kan give anledning til interessekonflikter.

§ 2. Fuldmagt og Samarbejdsaftale
I overensstemmelse med Lov om Forsikringsformidling skal de nærmere regler for et samarbejde mellem kunde og mægler fremgå af en skriftlig samarbejdsaftale underskrevet af begge parter.

Forsikringsmægleren kan ikke repræsentere kunden, medmindre han har modtaget skriftlig fuldmagt underskrevet af kunden. Forsikringsmæglerens beføjelser, herunder om han kan opkræve og modtage præmiebetaling, skal fremgå af fuldmagten.

Inden for de forsikringsområder, mægleren har sit virke, skal han som minimum tilbyde kunden en samarbejdsaftale baseret på den af FMF udarbejdede standardaftale.

§ 3. Professionelle leveregler  
 Oplysninger, som stilles til forsikringsmæglerens rådighed, må kun anvendes i den forbindelse, i hvilken de er stillet til rådighed, og skal betragtes som fortrolige. Tavshedspligten gælder uden tidsbegrænsning.

Diskretion er derfor en grundlæggende juridisk og etisk pligt og ret for forsikringsmægleren.

Såfremt en forsikringsmægler i forbindelse med et kundeforhold får begrundet mistanke om, at kundens formål er at misbruge forsikringsmæglerens rådgivning til at fremme strafbare handlinger eller undladelser, herunder ”hvidvaskning” af penge, må forsikringsmægleren iagttage de herfor gældende regler om indberetning m.v..

En forsikringsmægler skal varetage kundens interesser grundigt, samvittighedsfuldt og med fornøden hurtighed. Forsikringsmægleren skal i rimeligt omfang holde kunden orienteret om sagernes forløb.

En forsikringsmægler må ikke påtage sig en opgave, til hvis udførelse han savner fornøden kompetence, ligesom en forsikringsmægler i sin rådgivning ikke må forlade sig på assistance fra et eller flere forsikringsselskaber.

En forsikringsmægler må ikke frasige sig udførelsen af en opgave på en sådan måde og under sådanne omstændigheder, at kunden hindres i rettidigt og uden skadevirkning at søge anden forsikringsmæssig rådgivningsbistand.

En forsikringsmægler må ikke bistå en kunde i situationer, hvor en interessekonflikt er opstået, eller hvor der foreligger nærliggende risiko for, at en sådan konflikt opstår, medmindre kunden er informeret herom og skriftlig har erklæret sig indforstået hermed.

Interessekonflikter foreligger når:
En forsikringsmægler bistår to forskellige kunder i samme sag, hvis kunderne har modstridende interesser.
En forsikringsmægler bistår kunder i flere sager, der har forbindelse med hinanden, hvis der er risiko for, at fortrolige oplysninger, som forsikringsmægleren har modtaget i en af sagerne, kan benyttes i en anden af sagerne.

Forsikringsmægleren gennem tætte familiemæssige eller andre tætte forbindelser er knyttet til en, der i sagen har modstridende interesser med kunden.

Forsikringsmægleren har en direkte eller indirekte ikke ubetydelig økonomisk eller erhvervsmæssig forbindelse til en part (bortset fra forsikringsselskaber), som i sagen har modstridende interesser med kunden.
Forsikringsmægleren har sådanne forretningsmæssige eller andre forbindelser til kunden, at der derved opstår risiko for, at forsikringsmægleren ikke kan give kunden rådgivning uafhængigt af uvedkommende interesser.
En forsikringsmægler indgår aftale med kunder om en vederlæggelse, der alene er baseret på opnåelse af præmiebesparelse eller på anden måde vil kunne påvirke forsikringsmæglerens uafhængighed og personlige integritet under udførelsen af hvervet.

En forsikringsmægler må ikke konkret udnytte en kundes forsikringsforhold til hos et eller flere forsikringsselskaber at opnå fordele for en anden kunde.
Klientmidler i forsikringsmæglerens varetægt skal behandles i overensstemmelse med reglerne i Lov om Forsikringsformidling.

Forsikringsmægleren har pligt til at tegne og opretholde en ansvarsforsikring i overensstemmelse med Lov om Forsikringsformidling, dog for medlemmer af FMF som minimum i overensstemmelse med foreningens kollektive ordning.

§ 4. Sanktionsbestemmelser
Ved overtrædelse af de etiske regler kan FMF ved Etisk Udvalg tildele den pågældende forsikringsmægler en advarsel og i grovere tilfælde en bøde på op til DKK 75.000.

Vælger Etisk Udvalg at tildele den pågældende forsikringsmægler en bøde skal der ved fastsættelse af bødens størrelse tages hensyn til overtrædelsens beskaffenhed og grovhed, forsikringsmæglervirksomhedens omsætning og indtjening og overtrædelsens konsekvenser for forurettede.

I særligt grove tilfælde kan bestyrelsen i FMF efter indstilling fra Etisk Udvalg beslutte at ekskludere vedkommende medlem.

Skønner Etisk Udvalg at der samtidig er tale om en overtrædelse af Lov om Forsikringsformidling, herunder Bekendtgørelse om god skik for Forsikringsmæglervirksomheder kan udvalget henlede Finanstilsynets opmærksomhed herpå.

§ 5. Bestemmelser om etisk udvalg
Alle medlemmer af FMF samt øvrige parter – kunder, forsikringsselskaber eller andre mæglere – kan indbringe sager for Etisk Udvalg. Indbringelse af sager skal ske skriftligt og være begrundet gennem en fyldestgørende beskrivelse af den påståede overtrædelse.

Etisk Udvalg mødes en gang i kvartalet, såfremt der foreligger sager til behandling.  Begrundet afgørelse på indbragte klager fremsendes til den klagende part inden 14 dage efter afholdelse af ordinært møde.

Etisk Udvalg kan tildele advarsler og bøder samt afgive indstilling om eksklusion af et medlem til Bestyrelsen for Forsikringsmæglerforeningen i overensstemmelse med § 4.

Klager over afgørelser truffet af Etisk Udvalg kan rettes til FMF.

Etisk Udvalg består af 3 medlemmer, hvoraf et medlem skal være bestyrelsesmedlem og vælges af bestyrelsen, mens de to øvrige medlemmer vælges af generalforsamlingen efter indstilling af bestyrelsen.